Privacyverklaring

Leefstijlcoach Recy wil volledig transparant zijn omtrent de privacy van haar klanten, deelnemers en bezoekers van haar websites. Het uitgangspunt is dat we alleen noodzakelijke persoonlijke gegevens willen vastleggen om onze diensten te kunnen leveren en optimaal uit te voeren.
Persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld:

– (bedrijfs)naam
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– BSN
– bankrekeningnummer
– gegevens zorgverzekeraar (naam, polisnummer)
– e-mail adres
– bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
– informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding (diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens).
Deze gegevens verstrek je via telefoon, via het intakeformulier, via contact met leefstijlcoach Recy of via mail.
Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website
www.leefsitjlcoachrecy.nl bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
– Het uitvoeren van de werkzaamheden als leefstijlcoach.
– Het declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar.
– Het contact opnemen met klanten en/of deelnemers om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Het verstrekken van door jou gevraagde informatie via de website, per e-mail of diverse sociale media
– Het inschrijven voor diensten door middel van inschrijfformulieren of e-mail
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures

– Je gegevens worden genoteerd op een (intake)formulier of digitaal en worden gebruikt om de behandeling precies op jou af te stemmen. Het kan voorkomen dat het gaat om gevoelige persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen genoteerd als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling.
– Het afhandelen van betalingen Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor het opstellen van uw factuur via de boekhouder.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals voor de belastingaangifte
– Klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

Uw gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte. Digitale persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde digitale omgeving.

Delen met anderen

Leefstijlcoach Recy zal jouw gegevens alleen delen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Indien noodzakelijk en met jouw toestemming verstrekken wij gegevens aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld aan uw huisarts). Toestemming voor het delen van uw gegevens geeft u middels het toestemmingsformulier op het intakeformulier.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders met u of de opdrachtgever is afgesproken.

Cookies en de reden van gebruik
De website www.leefstijlcoachrecy.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, Wij hebben daar geen invloed op.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Leefstijlcoach Recy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij wijzen je er echter op dat wij de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Dit zijn jouw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kunt u mailen naar info@leefstijlcoachrecy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je om een afspraak te maken en je identiteitsbewijs mee te brengen.
Ook als je geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Let op dat wij het verwijderen van je gegevens niet altijd mogen wissen in verband met wet- en regelgeving. Wij laten u natuurlijk altijd weten waarom wij zin zo’n geval je gegevens niet kunnen wissen. Als je van één van deze rechten gebruikt wilt maken, dan kun contact met ons opnemen.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonlijke gegevens omgaan? Dan horen we dat graag voor het geven van uitleg en/of maatregelen te nemen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Leefstijlcoach Recy
Recy Wouters
Midakkers 23
5521 GL Eersel
Telefoonnummer (06) 51 61 63 69
E-mail info@leefstijlcoachrecy.nl

KvK nummer 73353264
Bankrekeningnummer NL64 KNAB 0258 1386 45 t.n.v. Leefstijlcoach Recy

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, verandert ook deze privacy- & cookie-verklaring regelmatig. Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.